Tomoyuki Nagasawa, Masayoshi Yamazaki ...

♪ [Anmari Suteki ja nai Sekai]

by Tomoyuki Nagasawa :rock


♪ [Taiyo no Yakusoku]

by Masayoshi Yamazaki

 :popular music


♪ [Altair]

by Motohiro Hata meets 

   Sakamichi no Apollon


♪ [19 sai]

by Shikao Suga :rock